Aston Martin wants to take on the Tesla Roadster

Aston Martin wants to take on the Tesla Roadster